Obchodné podmienky

Reklamácia

Odstúpenie od zmluvy

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej aj „e‑shop” alebo „internetový obchod”) umiestneného na doméne www.vychutnaj.sk (ďalej len „internetová doména”) je:

ENERGY TRANS, spol. s r.o., Rosina 1057, 013 22 Rosina. IČO: 36 419 869, DIČ: 2021845650,IČ DPH: SK2021845650, zapísaná v Obchod. registri Okr. súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 15081/L, e‑mail: vychutnaj@vychutnaj.sk, tel: 0905 20 30 35 (ďalej len „spoločnosť”)

Orgány dozoru

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina 1, https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi (podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina, Jedľová 44, 010 04 Žilina 4, http://www.svssr.sk/zakladne_info/kontakty.asp (podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách)

ČLÁNOK I

Základné pojmy

Predávajúci – spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet, a ktorá prostredníctvom e‑shopu predáva tovar.

Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu, a ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Tovar – tovar alebo služba ponúkaný prostredníctvom e‑shopu.

Objednávka – úkon spotrebiteľa uskutočnený prostredníctvom e‑shopu, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar v e‑shope.

Cena – celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravy.

Cena dopravy (dopravné) – cena za dopravu tovaru k spotrebiteľovi a prípadne manipulácia s tovarom (vynesenie a pod.), ak je v cene dopravy zahrnutá vrátane poštovného a iných nákladov s poplatkov.

VOP – tieto všeobecné obchodné podmienky.

ČLÁNOK II

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú:
 • a) proces nákupu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom e‑shopu;
 • b) podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e‑shopu predávajúceho;
 • c) práva a povinnosti zmluvných strán, predávajúceho a spotrebiteľa, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e‑shopu predávajúceho.

ČLÁNOK III

Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e‑shopu prevádzkovaného na internetovej doméne www.vychutnaj.sk.
 2. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e‑shope. Všetky vyobrazenia tovarov v e‑shope sú len informatívneho charakteru.
 3. Nákup tovaru v e‑shope je možný registrovaným spotrebiteľom alebo spotrebiteľom bez registrácie. Registráciou spotrebiteľ uvádza registračné údaje, ktoré predávajúci použije len na účel jednoznačnej identifikácie spotrebiteľa pri vybavovaní objednávky a doručovaní objednaného tovaru a na marketingové účely.
 4. Registráciou získa spotrebiteľ prístup k svojmu kontu (ďalej len „konto spotrebiteľa”). Konto spotrebiteľa umožňuje sledovanie histórie objednávok a realizovaných nákupov, zostavovanie zoznamov obľúbených položiek.
 5. Po stlačení tlačidla „Pridať do košíka” alebo tlačidla so symbolom nákupného košíka pri tovare sa položka tovaru pridá do nákupného košíka spotrebiteľa. Nákupný košík spotrebiteľa je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a vykonanie zmien v položkách objednávky. Do momentu ukončenia a potvrdenia objednávky je obsah košíka len informatívny.
 6. Počas nákupného procesu si spotrebiteľ zvolí spôsob úhrady ceny tovaru a spôsob dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi. Pokiaľ nie je cena dopravy hradená spotrebiteľom, t. j. spotrebiteľovi vznikol nárok na zľavu z ceny dopravy, je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole objednávky, pričom spotrebiteľ je počas nákupného procesu informovaný o cene dopravy alebo o zľave z ceny dopravy.
 7. Objednávku spotrebiteľ ukončí a potvrdí stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby”. Pred odoslaním má spotrebiteľ k dispozícii odkaz na tieto VOP, pričom potvrdením a odoslaním objednávky potvrdí oboznámenie sa s týmito VOP.
 8. Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o:
 • a) vlastnostiach tovaru;
 • b) celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.
 1. Po odoslaní objednávky sa táto zaregistruje v systéme e‑shopu a súčasne predávajúci zašle na e-mailovú adresu pre spotrebiteľa:
 • a) potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare;
 • b) poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy vrátane formulára na uplatnenie tohto práva;
 • c) odkaz na znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky spotrebiteľom;
 • d) odkaz na reklamačný poriadok predávajúceho.
 1. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 9 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú.
 2. Spotrebiteľ berie na vedomie, že môže s predávajúcim uzatvoriť kúpnu zmluvu len v prípade, ak je spotrebiteľ v čase vytvorenia objednávky starší ako 18 rokov. Pre účely potvrdenia veku je spotrebiteľ vyzvaný, aby pri návšteve e‑shopu potvrdil svoj vek

ČLÁNOK IV

Platobné podmienky

 1. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e‑shope sú uvedené vrátane DPH a akýchkoľvek iných daní.
 2. Ak sa na tovar vzťahuje akciová cena, je platná od dátumu zverejnenia akcie v popise tovaru do dátumu uvedeného v popise tovaru alebo do vypredania zásob tohto tovaru. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých tovaroch v e‑shope, individuálne zľavy pre spotrebiteľa alebo zľavy poskytované na základe zmluvnej spolupráce predávajúceho s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.
 3. K cene bude pripočítané dopravné, pokiaľ si spotrebiteľ zvolil spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia a pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresahuje hodnotu stanovenú predávajúcim, kedy ide cena dopravy na ťarchu predávajúceho. Informácia o úhrade dopravného predávajúcim je uvedená v objednávke. Hodnota objednávky s cenou dopravy je uvedená počas celého nákupného procesu. Cena dopravy je stanovená podľa platného cenníka sprostredkovateľa doručenia.
 4. Prípadný rozdiel súčtu jednotkových cien s daňou a celkovou cenou je spôsobený zaokrúhlením.
 5. Cenu podľa objednávky môže spotrebiteľ uhradiť:
 • a) bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe faktúry vystavenej predávajúcim;
 • b) dobierkou (úhradou sprostredkovateľovi doručenia pri preberaní tovaru);
 • c) pri prevzatí tovaru u predávajúceho v hotovosti, platobnou kartou, darčekovými poukážkami
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.
 2. Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok. Predávajúci upozorňuje spotrebiteľa, že sprostredkovateľ realizácie úhrady ceny si môže účtovať poplatok za realizáciu platby (bankové poplatky za prevod a pod.).
 3. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

ČLÁNOK V

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru spotrebiteľovi:
 • a) osobné prevzatie (osobný odber),
 • b) sprostredkovateľom doručenia (kuriér).
 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar spotrebiteľovi v primeranej lehote (ďalej aj „dodacia lehota”). Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne od 4 hodín do 3 pracovných dní od zahájenia procesu doručovania. Predávajúci zaháji proces doručenia tovaru spotrebiteľovi v momente záväzné potvrdenia objednávky a úhrady ceny tovaru, ak si spotrebiteľ zvolil spôsob úhrady bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho. Ak si spotrebiteľ zvolil spôsob úhrady dobierkou alebo pri osobnom prevzatí tovaru u predávajúceho, zaháji predávajúci proces doručenia tovaru spotrebiteľovi v momente záväzné potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu najmä v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku tovaru v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti spotrebiteľa prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo SMS správy. O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie je spotrebiteľ informovaný prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo SMS správy.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku alebo jej časť a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru v celom rozsahu alebo ohľadom jej časti:
 • a) v prípade jej neštandardného či špekulatívneho charakteru;
 • b) z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky spotrebiteľa, alebo z dôvodov vyššej moci;
 • c) v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene uvedenej v objednávke.

Ak predávajúci odmietne objednávku alebo jej časť a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru v celom rozsahu alebo ohľadom jej časti, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

 1. Ak spotrebiteľ objedná viac kusov tovaru, ako je aktuálne dostupné množstvo tohto tovaru na sklade predávajúceho, e‑shop umožní vytvoriť objednávku. Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľ informovaný o dostupnosti tovaru a môže sa rozhodnúť pre okamžité čiastočné doručenie tovaru, ktorý je dostupný na sklade, alebo pre doručenie celkového objednaného množstva tovaru v čase jeho dostupnosti.
 2. Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia, predávajúci dodá spotrebiteľovi objednaný tovar na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. vyloženie tovaru a pod.). Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba staršia ako 18 rokov, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splnomocnená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi doručenia originál písomného splnomocnenia.
 3. Spotrebiteľ berie na vedomie, že pri dodaní tovaru kuriérom alebo pri osobnom odbere je kuriér alebo zástupca predávajúceho povinný skontrolovať vek spotrebiteľa alebo osoby splnomocnenej na prevzatie tovaru. Za týmto účelom má kuriér alebo zástupca predávajúceho právo požadovať od spotrebiteľa alebo osoby splnomocnenej na prevzatie tovaru predloženie dokladu totožnosti. Nepredloženie dokladu totožnosti je podstatným porušením zmluvy zo strany spotrebiteľa a zakladá právo predávajúceho na odstúpenie od zmluvy. Z toho dôvodu, ak nedôjde k predloženiu dokladu totožnosti, kuriér alebo zástupca predávajúceho tovar spotrebiteľovi alebo splnomocnenej osobe neodovzdá. Ak kuriér alebo zástupca predávajúceho zistia po predložení dokladu totožnosti, že spotrebiteľ alebo osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je mladšia ako 18 rokov, sú povinní odmietnuť odovzdanie tovaru.
 4. Spotrebiteľ je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak spotrebiteľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je spotrebiteľ povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť zľavu na tovar alebo dodať spotrebiteľovi nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené dopravcom alebo spotrebiteľom.
 5. Spotrebiteľ je povinný svojím podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť predávajúcemu, resp. dopravcovi na dodacom liste prevzatie tovaru.
 6. Ak spotrebiteľ zvolí spôsob doručenia osobné prevzatie, je tovar pripravený predávajúcim na prevzatie po zaslaní avíza o možnosti jeho prevzatia na predajni Dom Vína, P. O. Hviezdoslava 689/8, 010 01 Žilina, v pracovných dňoch v čase od 9.00 – 18.00 hod., v sobotu v čase od 9.00 – 12.00 hod.
 7. Spotrebiteľ je povinný prevziať si tovar pripravený v predajni predávajúceho do 7 dní od obdržania avíza o možnosti prevzatia tovaru. V prípade, ak spotrebiteľ neprevezme tovar do 7 dní po doručení avíza o možnosti jeho prevzatia, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru. Ak predávajúci pristúpi k odstúpeniu od zmluvy, upovedomí o tom spotrebiteľa prostredníctvom e-mailu alebo SMS správy a do 14 dní mu vráti cenu zaplatenú za tovar, ak spotrebiteľ zaplatil za tovar vopred.

 

ČLÁNOK VI

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:
 • a) kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
 • b) kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene (postupne);
 • c) kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.
 1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu.
 2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresy predávajúceho uvedené vyššie alebo na adresy neskôr spotrebiteľovi náležite oznámené. Na tento účel môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 4. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena tovaru vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 5. Platba za tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Spotrebiteľ zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 7. Ak spotrebiteľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy predávajúcemu oznámil rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.
 8. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 • a) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (najmä potraviny s krátkou zárukou, mlieko, syry, salámy a pod.);
 • b) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (najmä ikonické vína, „tvrdý” alkohol na objednávku a pod.);
 • c) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a vyhlásením, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a súčasne mu bolo doručené potvrdenie o poskytnutí tohto súhlasu, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 • d) predaj tovaru, alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • e) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 • f) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. čaj, káva, cukor, múka, nápoje, čokoláda,…);
 • g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 • h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho (napr. oprava kávovaru a pod.);
 • i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil
 • j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 • k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote (ochutnávky, prenájom zariadení a pod.);
 • l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

ČLÁNOK VII

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo od sprostredkovateľa doručenia tvaru (kuriéra) alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme.

ČLÁNOK VIII

Reklamačný poriadok
(zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie, sťažnosti a riešenie sporov)

 1. Reklamačné konanie sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho, v ktorom je uvedený spôsob podávania a vybavovania reklamácií, sťažnosti a podnetov spotrebiteľa, informácie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru ako aj informácie o záruke, ktorú predávajúci na tovar poskytuje. Znenie reklamačného poriadku je dostupné v prevádzkach predávajúceho na viditeľnom, ľahko prístupnom mieste a súčasne je umiestnený v e‑shope.
 2. Ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu vychutnaj@vychutnaj.sk. Pokiaľ predávajúci posúdi túto žiadosť spotrebiteľa zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS, ktorých zoznam vedie príslušný štátny orgán („http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov“). Návrh môže byť podaný spotrebiteľom podľa § 12 zákona o ARS.
 3. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK
 4. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

ČLÁNOK IX

Osobné údaje a ich ochrana

 1. Predávajúci zhromažďuje a spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje zadanie objednávky v e‑shope bez registrácie, za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.”) nevyžaduje súhlas spotrebiteľa ako dotknutej osoby.
 2. Predávajúci zhromažďuje a spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v e‑shope za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán a tiež za účelom poskytovania prehľadu a sledovania histórie objednávok a realizovaných nákupov a zostavovanie zoznamov obľúbených položiek spotrebiteľom. Ak spotrebiteľ pristupuje k registrácií, musí udeliť predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu, ktorý vyžaduje registrácia v e‑shope. Bez udelenia súhlasu nie je možné registráciu vykonať. Spotrebiteľ však stále môže zrealizovať objednávku bez registrácie.
 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely registrácie a na účel poskytovania prehľadu a sledovania histórie objednávok a realizovaných nákupov a zostavovanie zoznamov obľúbených položiek spotrebiteľom udeľuje spotrebiteľ predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z.pri registrácii zaškrtnutím tlačidla „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov”. Týmto spotrebiteľ súhlasí, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie, pričom súhlas so spracovaním osobných údajov spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu na dobu nevyhnuteľnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a pre uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov, najdlhšie však do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania). Ak spotrebiteľ odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, zanikne mu aj prístup k jeho kontu vytvorenému v e‑shope.
 4. Predávajúci zhromažďuje a spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu titul, meno, priezvisko a e-mailová adresa za marketingovým účelom zasielania informácií o novinkách, zľavách, akciových ponukách a novom sortimente v portfóliu predávajúceho prostredníctvom e-mailov. Ak spotrebiteľ má záujem o zasielanie marketingových e-mailových správ musí udeliť predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a e-mailová adresa. Bez udelenia súhlasu nie je možné prijímanie marketingových e-mailových správ.
 5. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely udeľuje spotrebiteľ predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. pri vytvorení objednávky a/alebo pri registrácií zaškrtnutím tlačidla „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely”. Týmto spotrebiteľ súhlasí, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko a e-mailová adresa, pričom súhlas so spracovaním osobných údajov spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a spotrebiteľ ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Ak spotrebiteľ odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, nebude viac prijímať marketingové e-mailové správy.
 6. Spotrebiteľ zaškrtnutím tlačidla „Súhlas so spracúvaním osobných údajov”, resp. tlačidla „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely” potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:
 • a) identifikačných údajoch predávajúceho;
 • b) účele spracúvania osobných údajov;
 • c) rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú;
 • d) ďalších informáciách potrebných pre spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že
 • • predávajúci osobné údaje spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.;
 • • predávajúci poskytne osobné údaje svojim zmluvným partnerom – sprostredkovateľom, ktorých poveril určitými úlohami pri spracúvaní osobných údajov, pričom pri výbere všetkých externých spoločností ako sprostredkovateľov dbal prevádzkovateľ na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a  schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov podľa platných právnych predpisov; ide o nasledovné subjekty: mades s.r.o. (administrácia e-shopu) a firma Websupport s.r.o. (správca serverov a prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti), Beáta Matejovičová (spracovateľ účtovníctva), EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. (registrátor domény), SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. (zásielková služba).
 • • predávajúci osobné údaje spotrebiteľa nebude zverejňovať, prenášať do tretích krajín;
 • • predávajúci pomocou svojich bezpečnostných opatrení zabezpečuje, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené;
 • • predávajúci nezhromažďuje osobné údaje získané za jednotlivými z vyššie uvedených účelov s osobnými údajmi získanými pre iný účel, spracúva len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje, nesprávne a neúplné osobné údaje blokuje a bez zbytočného odkladu opravuje a dopĺňa a ak nie je možné ich doplnenie alebo oprava, nesprávne a neúplné osobné údaje zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje;
 • • predávajúci zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania;
 • • po splnení účelu spracúvania osobných údajov alebo po dovolaní súhlasu dotknutej osoby budú osobné údaje spotrebiteľa a dokumenty obsahujúce jeho osobné údaje archivované v súlade s platnými právnymi predpismi a internými predpismi predávajúceho;
 • • osobné údaje spotrebiteľa budú zlikvidované a dokumenty obsahujúce osobné údaje budú skartované až po uplynutí stanovenej archivačnej lehoty.
 • • predávajúci poučil spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.
 1. Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
 • a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané;
 • b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;
 • c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie;
 • d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 • e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 • f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
 • g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
 • h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 1. Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
 • a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu;
 • b) využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku;
 • c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.
 1. Zásady používania súborov cookies

Webová stránka predávajpceho používajú cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby spotrebiteľom. Používaním webovej stránky predávajúceho vyjadruje spotrebiteľ súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením prehliadača. Ak spotrebiteľ navštívi webovú stránku predávajúceho a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považuje sa to za prijatie podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webovej stránky a ukladané do zariadenia spotrebiteľa (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používa predávajúci, nepoškodzujú počítač.

Cookies používa predávajúci s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať služby, prispôsobiť ich záujmom a potrebám spotrebiteľov a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na webovej stránke predávajúceho môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú v zariadení, kým stránku spotrebiteľ neopustí. Trvalé cookies zostávajú na zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie predávajúci ponecháva, závisí od typu súborov cookie.

Predávajúci používa niekoľko typov cookies.

Základné súbory cookie – Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku webovej stránky a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Pokiaľ tieto cookies spotrebiteľ zakáže, predávajúci nemôže zaručiť bezchybný chod webovej stránky.

Prevádzkové súbory cookie – Pomocou prevádzkových cookies zhromažďuje predávajúci štatistické informácie o tom, ako spotrebiteľ používa jeho webovú stránku. Tieto technické informácie napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky spotrebitelia klikli, ktorú stránku navštívili naposledy a podobne. Tieto cookies slúžia na analýzu a vylepšovanie webovej stránky z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies spotrebiteľ zakáže, predávajúci nemôže zaručiť bezchybný chod webovej stránky.

Funkčné súbory cookie – Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú vylepšiť funkčnosť webovej stránky. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a podobne, aby ich nemusel spotrebiteľ znova nastavovať. Pomocou týchto cookies predávajúci zisťuje, či už bola spotrebiteľovi ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z aktuálnej oblasti spotrebiteľa, ak spotrebiteľ súhlasí so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na nastavení zariadenia spotrebiteľa, ich prípadným vypnutím by spotrebiteľ mohol prísť o niektoré služby, ktoré by predávajúci mohol poskytovať.

Reklamné súbory cookie – Reklamné súbory cookie môže používať predávajúci na webovej stránke na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené záujmom spotrebiteľa. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o zvyklostiach spotrebiteľa pri prehliadaní webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie opätovnej návštevy webovej stránky. Týmto spôsobom môže predávajúci poskytovať na webovej stránke obsah a reklamy, ktoré sú pre spotrebiteľa relevantnejšie a  efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počtu zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.

Cookies, ktoré sa na webovej stránke predávajúci používa, si môže spotrebiteľ nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie je môžné zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájde spotrebiteľ v pomoci každého prehliadača. Ak používa spotrebiteľ rozličné zariadenia na prístup k stránke (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúča predávajúci každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť preferenciám cookies.

Predávajúci bude rešpektovať, pokiaľ si spotrebiteľ prednastavené nastavenie cookies zmení. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť webovej stránky.

ČLÁNOK X

Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia:
 • – zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • – zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • – zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,
 • – zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • – zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 1. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo ich zmeny sú platné a účinné od dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20. mája 2018