Zásady ochrany osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy, založené na súhlase dotknutých osôb.

Ochrana osobných údajov

 

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť ENERGY TRANS. spol. s r.o., Rosina 1057, 013 22 Rosina. IČO: 36 419 869, DIČ: 2021845650, IČ DPH: SK2021845650, zapísaná v Obchod. registri Okr. súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 15081/L (ďalej len “správca”).

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: ENERGY TRANS. spol. s r.o., Rosina 1057, 013 22 Rosina, adresa elektronickej pošty: vychutnaj@vychutnaj.sk, telefón +421 905 20 30 35 prevádzka: Dom Vína, P. O. Hviezdoslava 8, 010 01 Žilina

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

 

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

2.1. Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z.

2.2. Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newslettrov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z.

 

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť

3.2. Zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe

3.3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia

 

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené je dobou nevyhnutnou k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a pre uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

4.2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže

 

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firma Mades s.r.o. (administrácia eshopu) a firma Websupport s.r.o. (správca serverov a prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti), Beáta Matejovičová (spracovateľ účtovníctva), EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. (registrátor domény), SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. (zásielková služba)

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať cez email vychutnaj@vychutnaj.sk

6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20.5.2018