Pravidla súťaží na Facebook

Pravidla súťaží na Facebookovom profile DOM VÍNA Žilina – www.vychutnaj.sk

1. Usporiadateľ a cieľ súťaže
Usporiadateľom propagačnej spotrebiteľskej súťaže na Facebooku DOM VÍNA Žilina – www.vychutnaj.sk (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť ENERGY TRANS spol. s r.o., so sídlom Rosina 1057, 013 22 Rosina, IČO 36419869, zapísaná v oddiel Sro, vložke číslo 15081/L registra Okresného súdu Žilina (ďalej len „spoločnosť“ a „usporiadateľ“).
Cieľom organizovania súťaží je zviditeľnenie a propagácia e-shopu www.vychutnaj.sk, produktov spoločnosti a odmenenie zákazníkov.
Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“) a súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov.

2. Termín a miesto konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v dňoch určených v súťažnom príspevku a prebieha prostredníctvom komentárov na Facebook profile DOM VÍNA Žilina – www.vychutnaj.sk (ďalej ako „doba konania súťaže“ a „miesto konania súťaže“).

3. Podmienky účasti v súťaži a účastníci súťaže
Účastníkom súťaže (ďalej „súťažiaci“) môže byť výhradne fyzická osoba – občan – ktorá má v deň účasti na súťaži viac ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú zo súťaže vylúčení. Súťaže sa nemôžu zúčastniť ani zamestnanci usporiadateľa a ich blízke osoby.
Súťažiaci sa zúčastní súťaže tým spôsobom, že v dobe konania súťaže napíše požadovaný komentár pod súťažný príspevok na Facebook profile DOM VÍNA Žilina – www.vychutnaj.sk.
Zo súťaže sú vyradené príspevky s nevhodným obsahom (vulgarity, urážky a podobne ).
Súťažiaci súčasne udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, súhlasí so znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel.

4. Mechanizmus súťaže a výhry
Do súťaže budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí napíšu požadovaný komentár pod príspevok s výzvou k súťaži a splnia podmienky uvedené v súťažnom príspevku (správna odpoveď na súťažnú otázku, komentár na nejakú tému,…)
V deň určený v súťažnom príspevku ako ukončenie súťaže, vyberie zástupca usporiadateľa náhodným výberom zo všetkých odpovedí jedného výhercu alebo viacerých výhercov podľa pravidiel stanovených v súťažnom príspevku. Súťažiaci sú s výsledkami súťaže oboznámený formou komentára usporiadateľa pod súťažným príspevkom.
Výherca je následne upovedomený k odoslaniu údajov k zaslaniu výhry usporiadateľom prostredníctvom správy na Facebook.
Výhra sa neodovzdá v prípade, že usporiadateľ zistí, alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo iného nesúťažného konania zo strany výhercu či inej osoby, ktorá napomáhala k výhre týmto spôsobom.
V prípade, že sa usporiadateľovi nepodarí odovzdať výhercovi výhru podľa týchto pravidiel, zaniká výhercovi nárok na získanie tejto výhry a výhra prepadá bez náhrady v prospech usporiadateľa.

5. Osobné údaje
Súťažiaci zapojením do súťaže dobrovoľne poskytuje usporiadateľovi osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje“) a udeľuje súhlas v zmysle platných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov k spracúvaniu osobných údajov za účelom realizácie súťaže. Súťažiaci tak dobrovoľne poskytuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, Facebook profilu a v prípade výhercu aj osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa a e-mailová adresa, za účelom vyhlásenia výsledkov súťaže a odovzdania výhry výhercovi. Súhlas je možné zo strany výhercu kedykoľvek odvolať alebo požadovať zmenu týchto údajov, inak čas platnosti súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov odo dňa skončenia súťaže. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a ich poskytnutie tretej strane je možné len na základe osobitného právneho predpisu.

6. Osobitné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž alebo jej pravidlá. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné. Ak sa usporiadateľ dozvie, že súťažiaci na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, usporiadateľ bude oprávnený vylúčiť takéhoto súťažiaceho zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Usporiadateľ nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia súťaže. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacim alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Usporiadateľ nie je zodpovedný za kuriérske služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. Usporiadateľ nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poskytnutím nepresnej poštovej adresy a kuriérskou prepravou na adresu výhercu. Zásielky sú počas kuriérskej prepravy chránené v rámci dodacích podmienok a platného reklamačného poriadku kuriérskej služby. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody spôsobené v súvislosti s užívaním výhier.
Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné.
Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 1.6. 2019.